فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج قبلی زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درفرضی که ازدواج سابق زوج منجر به مواقعه نشده باشد، هرچند که کتمان آن امری غیراخلاقی است، اما از موجبات فسخ نکاح بعدی نمی‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.د. به طرفیت ر.د. به خواسته فسخ نکاح با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی در دادگاه واظهارات وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی نظر به اینکه خواهان فسخ نکاح خودرا به جهت اینکه خوانده در امر ازدواج تدلیس کرده از دادگاه تقاضا نموده و در خصوص اثبات ادعای خود دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران استناد نموده دادگاه با ملاحظه به رای صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با عنایت به اینکه ماده 1128 قانون مدنی اشعار داشته هر گاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بوده خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد با عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد نیز با توجه به مساله شماره 13 صفحه 295 جلد 2 تحریرالوسیله و با عنایت به مفهوم مخالف مساله 14 صفحه 296 دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1128 قانون مدنی و مساله 13 تحریرالوسیله حضرت امام نکاح فی‌مابین طرفین فسخ شده و منحل اعلام می‌نماید رای صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- عموزادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/19 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم م.د. به ‌طرفیت مشارالیها با وکالت نامبرده به ‌خواسته فسخ نکاح رای بر قبولی خواسته و فسخ نکاح فی‌مابین تصدیر گردیده است زیرا و حسب محتویات پرونده ازدواج قبلی منجر به مواقعه نشده و طلاق به‌ صورت بائن غیر مواقعه ثبت و اجراء شده است و اگر چه کتمان ازدواج قبلی کاملا غیر اخلاقی بوده لیکن از اسباب فسخ نکاح بعدی نیست به دلیل اینکه مواقعه صورت نگرفته وکانه اتفاقی نیفتاده که به‌ موجب آن نهاد مقدس خانواده با آن فرو پاشد ضمنا اینکه ایشان به مجازات کتمان آن محکوم و تحمل کیفر نموده و تادیب گردیده بنا به‌ مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده فلذا با استناد به صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر فسخ نکاح صادر و اعلام می‌دارد این دادگاه به‌ موجب ماده 368 همین قانون ظرف 20 روز قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نحوی

منبع
برچسب‌ها