نظریه مشورتی شماره 10/96/7 مورخ 1396/01/08

تاریخ نظریه: 1396/01/08
شماره نظریه: 10/96/7
شماره پرونده: 1642-1/168-95

استعلام:

چنانچه نظر بازپرس بر صدور قرار جلب به دادرسی و نظر دادستان بر صدور قرار منع تعقیب باشد و دادگاه در مقام حل اختلاف بین مقامات دادسرا نظر دادستان را مورد تایید قرار دهد مشخصاً
1- با توجه به اینکه ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود آیا پس از اعاده پرونده از دادگاه بازپرس تکلیفی به صدور قرار منع تعقیب دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه برابر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر آیا قرار منع تعقیب صادره برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض از سوی شاکی می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مخصص ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
2- با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ به این سوال منتفی است./

منبع