خوانده دعوی ابطال رأی داوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوی ابطال رای داوری به طرفیت داوران صادرکننده رای صحیح نبوده و مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ش.ع. با وکالت بعدی خانم و.ع. به‌ طرفیت آقایان 1 - ص.ق. و... دایر بر ابطال رای داوری بدون تاریخ فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف سوم دادگاه نظر به اینکه به‌ موجب قرارداد مشارکت در ساخت فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم به ‌عنوان داور تعیین گردیده بودند تا در صورت بروز اختلاف نسبت به صدور رای داوری اقدام نمایند و دو نفر از ایشان به‌ نام‌های م.م. وص.ق. در تاریخ 1391/07/20 کتبا و قبل از صدور رای داوری اظهار داشته‌اند که از داوری انصراف داده‌اند که این امر در جلسه دادرسی مورخ 1393/05/28 نیز به تایید ایشان رسیده است و در نتیجه صدور رای متعاقب این امر در حالی‌که دو نفر از سه نفر داور فوق ‌الذکر قبلا اعلام انصراف نموده بودند فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت رقم 611 مورخ 1393/06/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای آقای ش.ع. به طرفیت داوران آقایان ص.ق. و... با خواسته ابطال رای داوری مورد پذیرش محکمه قرار گرفته و حکم به بطلان رای داوری صادر شده، دادنامه در این بخش موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و اقامه دعوای بطلان رای داوری به طرفیت داوران صادر کننده رای صحیح نمی‌باشد و قابلیت استماع ندارد. در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 84 و 89 قانون مرقوم، این قسمت از رای را نقض و قرار رد دعوای خواهان به طرفیت داوران را صادر می‌نماید. آن بخش از دادنامه که بطلان رای داوری به طرفیت ش.ح. اشعار دارد، با لحاظ استعفای دو نفر از داوران قبل از صدور رای صرفا نسبت به خواهان آقای ش.ع. صحیح بوده و محکوم‌ علیه دوم رای داوری آقای م.ع. هست که هیچ اعتراضی نسبت به رای داوری نکرده و خواهان دعوا نمی‌باشد و نسبت به وی قابل تسری نیست. در نتیجه، با توضیح اینکه بطلان رای داوری نسبت به سهام ش.ع. خواهد بود، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح و توضیح مذکور و صرفا نسبت به سهم ش.ع. تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی- مداح

منبع
برچسب‌ها