بند سوم - درخواست خروج اطلاعات از طبقه بندی

از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
هر متقاضی که اطلاعات درخواستی او به دلیل طبقه بندی بودن ارائه نشده باشد و او مدعی باشد که دلایل و جهات طبقه بندی اطلاعات درخواستی او تغییر یافته است یا اطلاعات درخواستی وی در زمره موارد غیرقابل طبقه بندی (ماده 9 شیوه نامه) هستند می‌تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی کند. در صورت تأیید اولیه کمیسیون، مراتب به موسسه طبقه بندی کننده جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی منعکس می‌شود.
از طبقه بندی خارج ساختن اطلاعات طبقه بندی شده ای که از یک موسسه عمومی به موسسه عمومی دیگر ارسال شده است توسط مسئول ارسال کننده ای که طبقه بندی اولیه را انجام داده صورت می‌گیرد.