تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۱۳۳

پیام: رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای مجاز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران در خصوص پرونده اتهامی آقایان م. فرزند... و ع. فرزند... مبنی بر قاچاق لوازم بهداشتی (ردیف اول) و قاچاق لوازم یدکی ردیف دوم پس از انجام رسیدگی‌های مقدماتی و انجام تحقیقات و صدور قرار تأمین نهایتاً طی قرار شماره ۰۰۷۱- ۰۸/۰۶/۹۳ با استناد به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجاز مشروط بودن کالاهای مکشوفه با نفی صلاحیت از خود به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تهران اظهارنظر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰- ۱۹/۰۱/۸۲ به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات اوراق پرونده و نوع بزه معنونه و مفاد قرار صادره از مراجع قضایی با تأیید قرار مذکور و تشخیص و تعیین صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اظهارنظر می‌گردد.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - سلیمانی