قاچاق کالاهای مجاز

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای مجاز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران در خصوص پرونده اتهامی آقایان م. فرزند... و ع. فرزند... مبنی بر قاچاق لوازم بهداشتی (ردیف اول) و قاچاق لوازم یدکی ردیف دوم پس از انجام رسیدگی‌های مقدماتی و انجام تحقیقات و صدور قرار تامین نهایتا طی قرار شماره --- - 08/06/93 با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجاز مشروط بودن کالاهای مکشوفه با نفی صلاحیت از خود به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تهران اظهارنظر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 660 - 19/01/82 به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات اوراق پرونده و نوع بزه معنونه و مفاد قرار صادره از مراجع قضایی با تایید قرار مذکور و تشخیص و تعیین صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اظهارنظر می‌گردد.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - سلیمانی

منبع
برچسب‌ها