مواعد قانونی اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح های دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصل تسلط افراد بر اموال خویش است؛ لذا در صورت استقرار املاک افراد در طرح های دولتی، دولت باید پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/10/15

«رای دیوان»;

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره.... با توجه به اظهار شاکی مبنی بر اینکه شهرداری اعلام نموده است ملک مذکور از سال 1364 در طرح قرار گرفته است و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید با عنایت به اینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت و اختیار اشخاص یک امر تکلیفی و استحقاقی است و نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام گردد و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 78/2/25 و 394 مورخ 78/12/1 و 169 مورخ 81/5/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکایت از تایید موضوع دارد و بلاتکلیف بودن مالک با قاعده لاضرر و اصل فقهی الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد و از طرفی صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف ذاتی شهرداری می‌باشد. فلذا با مستحق دانستن شاکی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

جمشیدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/08/17

«رای دیوان»;

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به دادنامه شماره... مورخ 15 / 10 / 1394 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری که به موجب آن شاکی به لحاظ انقضای مدت پنج سال از طرح در خصوص خواسته مطروحه شاکی مبنی بر الزام به صدور پروانه ساختمان رای به ورود شکایت به طور مستدل و مستند و در اجرای رای وحدت رویه شماره 47 مورخه 25 / 2 / 1378 و 1394 مورخه 1 / 12 / 1378 و 169 مورخه 27 / 5 / 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چارچوب مقررات و موازین صادر نموده است حالیه با ملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید ارایه نگردیده و عمده مطالب بیان شده به نوعی تکرار مطالب است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته بنابراین دادنامه معترض عنه، از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقض قانونی است؛ لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تائید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سوم

مهری - پیرزاده

منبع
برچسب‌ها