(1)- اثر اظهارنامه آمادگی پرداخت ثمن (2)-خسارت تاخیر تادیه ثمن و خسارت قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن؛ خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تودیع ثمن ساقط می‌گردد؛ اما خسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) از تاریخ دادخواست(مطالبه) قابل وصول می‌باشد. خسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) با خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد متفاوت است؛ بنابراین خسارات مزبور قابلیت جمع شدن با یکدیگر را دارند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/03

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اصلی خانم ش. پ. با وکالت آقای م. خ.ب.د. به طرفیت خوانده دعوی خانم ف.ن. م.ز. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ 1/879/000/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/11/14 لغایت زمان ادای دین و مطالبه خسارت اجرای تعهد به مبلغ 365/000/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه توجهاَ به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون مطابق بند 1 - 4 مبایعه نامه شماره 5396004 مورخ 1391/10/10 تنظیمی در دفتر املاک فرزین متداعیین متعهد گردیده اند که در تاریخ 1391/11/14 در دفتر اسناد رسمی شماره 933 تهران جهت انتقال سند رسمی حاضر و مابقی ثمن معامله از سوی خریدار تادیه گردد و طرفین دعوی مطابق مفاد قرارداد مدرکیه ابرازی مکلف به ایفاء تعهدات خویش در قبال یکدیگر نسبت به تنظیم سند رسمی و ایداع مابقی ثمن معامله به میزان خواسته در موعد مقرر بوده اند و خواهان علیرغم حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال خوانده جهت انتقال و تنظیم سند رسمی، خوانده به این تکلیف عمل نکرده و نامبرده بایستی در موعد مقرر در دفتر خانه مزبور حاضر و مابقی ثمن معامله را به فروشنده پرداخت می نمود که این اقدام از سوی ایشان به عمل نیامده است و با عنایت به اینکه تادیه ثمن معامله از آثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و نظر به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و با عنایت به اینکه به مجرد وقوع عقد بیع بایع مالک ثمن می‌گردد و خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله می‌باشد و در مانحن فیه خوانده به این تعهد خویش عمل ننموده است و نظر به اینکه مطابق بند 5 - 6 از مبایعه نامه مستند دعوی که اصالت مفاد و مندرجات و امضائات ذیل آن به لحاظ عدم تعرض خوانده محرز می‌باشد مقرر شده هر یک از از طرفین معامله در موعد مقرر ( 1391/11/14 ) در دفتر خانه شماره 933 تهران جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود مکلف روزانه مبلغ 1/000/000 را بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد با توجه به اینکه حسب گواهی دفترخانه مذکور که بر انجام تعهد خواهان (فروشنده) و عدم حضور خوانده در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی شماره 933 تهران دلالت داشته و اینکه شرط مذکور بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین و عدم مخالفت آن با مقررات قانونی نافذ بوده و بین متعاملین لازم الاتباع می‌باشد و تحقق شرط یاد شده دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 362 و مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/879/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله و مبلغ 365/000/000 ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد و مبلغ 44/954/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 47/570/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید.اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه طرفین مطابق مفاد قرارداد استنادی خسارت عدم پرداخت ثمن معامله را تعیین نموده‌اند و خواهان فقط حق مطالبه آن را دارد و خسارت تاخیر تادیه دیگری غیر از خسارت قراردادی به آن تعلق نمی گیرد بنابراین ادعای خواهان در این قسمت فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی خواهان تقابل خانم ف.ن. م.ز. به طرفیت خوانده خانم ش. پ. به خواسته تحویل مبیع، نظر به اینکه رابطه حقوقی فیمابین متداعیین مستند به مبایعه نامه مدرکیه ابرازی است که به موجب آن فروشنده مکلف به تحویل مبیع به خریدار است چون به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده ملزم به تحویل آن می‌باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده، طرفین را ملزم به ایفای تعهد می‌نماید و تحویل مبیع از آثار قرارداد مزبور است و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده است. لذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص و مستنداَ به بند 1 و 3 ماده 362 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع و پرداخت مبلغ 2/840/000 بابت هزینه دادرسی در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می‌گردد واما در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل عدم ایفای تعهد در قرارداد به عقیده دادگاه دعوی خواهان تقابل در این قسمت ایجاب رد را دارد زیرا نحوه گواهی عدم حضور فروشنده از سوی دفتر اسناد رسمی مبنی بر اینکه فروشنده آپارتمان خوانده تقابل جهت تنظیم سند حاضر ولی خریدار تا آخر وقت اداری حضور نیافته دلالت بر عدم اجرای تعهدات فروشنده ندارد و نامبرده با حضور در دفترخانه موصوف آمادگی حود را جهت ایفای تعهدات در قبال خواهان تقابل اعلام نموده و چون خریدار به تعهدات خود عمل نکرده و در موعد مقرر جهت تحویل مبیع به فروشنده مراجعه می نمود که در آن صورت استحقاق مطالبه اجرت المثل عدم ایفای تعهدات قراردادی را داشته و با عنایت به اینکه در معاملات معوض زمانی الزام آور است که طرف مقابل یعنی خریدار به تعهدات خود عمل کرده باشد که در ما نحن فیه قید این امر محقق نشده به دلیل اینکه در بند 5 - 6 مبایعه نامه توافق شده در تاریخ 1391/11/14 خواهان تقابل جهت تحویل مبیع به خوانده مراجعه نماید و در واقع تحویل مبیع همان تاریخ تنظیم سند رسمی بوده که خواهان تقابل در موعد مقرر جهت تحویل مبیع اقدام ننموده و خوانده تقابل به عنوان فروشنده تکلیفی در قبال خریدار نداشته است و خریدار استحقاق دریافت وجه التزام قراردادی را ندارد. علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان تقابل را در این قسمت غیر ثابیت تشخیص و مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل ا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجتبی فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/29

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش. پ. و همچنین دادخواست تجدیدنظرخواهی ف.ن. م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 930997 مورخ 1393/09/03 موضوع پرونده کلاسه --- - 920998 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که طبق آن دعوی مطالبه ثمن معامله به مبلغ 1/879/000/000 ریال و خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ 365/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع شده است، همچنین دعوی تقابل تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان) با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع شده است، دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه اجرت المثل استفاده از مورد معامله مورد پذیرش واقع نشده است 0 تجدیدنظرخواه ردیف اول به رد خسارت تاخیر تادیه و تحویل مبیع و ضرر و زیان عدم اجرای تعهد از مورخ 1393/05/14 لغایت 1394/01/14 معترض است و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به خسارت عدم اجرای تعهد و رد دعوی اجرت المثل و مطالبه خسارت قراردادی اعتراض داده است 0 با عنایت به محتویات پرونده، اولا: نظر به اینکه خواهان دعوی تقابل از طریق اظهارنامه مورخ 1391/12/14 آمادگی خود را جهت حضوردردفترخانه و پرداخت ثمن معامله و تنظیم سند رسمی به فروشنده ملک اعلام کرده و بر همین اساس دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح کرده که به موجب دادنامه شماره --- - 1392/07/30 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران تایید شده و به شماره 1497 - مورخ 1392/11/06 شعبه ده دادگاه تجدیدنظر فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی شده است و درنهایت سند به نام خواهان دعوی تقابل تنظیم می‌شود هرچند تخلف خریدار بر اساس گواهی سردفتر محرز و مسلم می‌باشد اما مشارالیها بعد از آن سعی کرده که به نحوی جبران خسارت نماید. و جلوی آن را بگیرد و با ارسال اظهارنامه و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در واقع خسارت تاخیر انجام تعهد نسبت به آینده قطع می‌شود و این امر با اصول حقوقی عدالت سازگار نیست کسی که حاضر به انجام تعهد باشد وی را به پرداخت خسارت بیشتر محکوم کنند، علی هذا تخلف خریدار از تاریخ 1391/11/14 لغایت 1391/12/14 محرز می‌باشد و دادگاه با توجه به بند 5 ماده 6 قرارداد مورخ 1391/10/10 خوانده دعوی اصلی را به پراخت سی میلیون ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد درحق فروشنده مالک محکوم می‌نماید و در خصوص مطالبه مابقی خسارت تاخیر انجام تعهد دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربی حقی دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌نماید ثانیاَ در مورد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه خریدار مکلف بوده درزمان 1391/11/04 ما بقی ثمن را به فروشده پرداخت کند و از این امرتخلف کرده و حتی بعد از صدور حکم مبنی برتنظیم سند رسمی مکلف بوده مابقی ثمن را پرداخت کند و دلیلی ارایه نکرده که ثمن را پرداخت کرده است علی هذا با توجه به مطالبه طلبکار و امتناع خریدار از پرداخت ثمن علی رغم اینکه فروشنده آماده تنظیم سند رسمی ملک بوده، شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم می‌باشد وکاهش ارزش ثمن با خسارت تاخیردرانجام تعهد متفاوت است و قابلیت جمع شدن را دارند علی هذا دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ثمن (کاهش ارزش پول) دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و خوانده دعوی اصلی (خریدار) را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله از تاریخ 1392/10/18 زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول محکوم به درحق خواهان دعوی اصلی محکوم می‌نماید 0 ثالثا: درسایر موارد تجددینظرخواهی طرفین وارد نیست ودادنامه تجددینظرخواتسه مطابق با اصول وقواعد مهم آیین دادرسی صادرشده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

داود صادقی - مهدی کریمی پناه پندانی

منبع
برچسب‌ها