اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوای الزام اخذ پایان کار،صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع معامله می‌باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، قرار عدم استماع دعاویی مذکور صادر خواهدشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی س. ف.ز. با وکالت ح.ر. ر.ت.ن. به طرفیت م. و و.الف. رحیمی کلهرودی به خواسته الزام به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی وتسلیم مبیع وکیل خواهان توضیح داده که به موجب قرارداد شماره 620 - 87/9/24 موکل وی ششدانگ عین ومنافع یک باب مغازه بپلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران از خوانده ردیف اول خریداری خواندگان به تعهد خود در خصوص موارد خواسته عمل نمیکنند نظربه مفاد قرارداد مورد استناد وبا توجه به اینکه ملک مورد دعوی به نام خوانده ردیف دوم به ثبت رسیده وخواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته وادعای خواهان را رد وتکذیب نکرده اند دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص ومستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 10 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی وتسلیم مبیع وبپرداخت خسارت دادرسی محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده وپس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/03

رای دادگاه

در خصوص واخواهی م. رحیمی کلهرودی با وکالت ن. ف. وواخواهی و.الف. رحیمی کلهرودی از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/25 که به موجب ان واخواهان‌هابه اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی وتحویل مبیع در خصوص یک باب مغازه بپلاک ثبتی --- بخش --- تهران محکوم شده اند نظربه اینکه پلاک مورد دعوی به نام و.الف. رحیمی کلهرودی به ثبت رسیده ونامبرده منکر فروش مغازه مورد دعوی به خواهان شده وقرارداد منعقده ومورد استناد هم بین خواهان و م. رحیمی کلهرودی بوده ودر حالی که نامبرده در پلاک مورد دعوی مالکیتی نداشته ودلیلی مبنی بر فروش ملک از سوی و.الف. رحیمی کلهرودی ارائه نگردیده از اینرو دادگاه واخواهی واخواهان‌ها را وارد تشخیص ومستندا به مواد 197 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه مورد واخواهی حکم به بطلان دعوی خواهان خانم س. ف.ز. صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ف.ز. به طرفیت 1 - م. 2 - و.الف. هردورحیمی کلهرودی ازدادنامه شماره --- - 940 مورخ 94/11/3 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درمقام واخواهی ازدادنامه شماره --- مورخ 94/7/25 ضمن نقض دادنامه موردواخواهی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادر گردیده است نظربه این که اخذ پایان کاروصورتمجلس تفکیکی ومتعاقب آن الزام به تنظیم سندرسمی وتحویل مبیع فرع بروقوع معامله میباشدودرمانحن فیه طرفین دروقوع معامله اختلاف دارند به طوری که تجدیدنظرخواه مدعی خرید ملک وتجدیدنظرخواندگان منکر وقوع معامله هستندفلذا به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوا به لحاظ اثبات تحقق معامله مورد ادعا صادر و اعلام میگردد. رای صادره وحضوری وقطعی است.

رشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

منبع
برچسب‌ها