نحوه تعیین میزان جزای نقدی درتعدد انتقال مال غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: میزان جزای نقدی در تعدد انتقال مال غیر، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط مجرم است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - آقای س. ح. 2 - آقای ح. س. 3 - آقای ع.م. ک. با وکالت آقای الف. ب. 4 - آقای ن.الف. ف. با وکالت آقای الف. ب. 5 - آقای د. ب.ن. دایر بر کلاهبرداری (از طریق انتقال مال غیر)موضوع کیفرخواستهای شماره 8802130061100038 مورخ 30/6/88 و شماره 8802130061100047 مورخ 20/8/88 دادسرای عمومی و انقلاب عدالت تهران. محتویات پرونده های پیوست که لف یکدیگرگردیده حکایت ازآن دارد که متهمین ردیفهای اول الی چهارم طی قرارداد مشارکت مورخ 22/10/81 تمامی ششدانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی...بخش... تهران را جهت ساخت واحداث بنا دراختیار متهم ردیف پنجم قرار داده و در همان تاریخ ( 22/10/81 ) سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف را به موجب مبایعه نامه عادی به متهم ردیف پنجم به صورت مشروط منتقل ومشارالیه (متهم ردیف پنجم)نیز شروع به احداث بنا نموده ودرجریان وحین ساخت، تعداد دو واحداز آپارتمانهایدرحال ساخت را به صورت پیش فروش به شکات آقایان ع. الف.ن. به موجب مبایعه نامه شماره 2/82 مورخ 19/4/82 و به آقای ع. الف. به موجب مبایعه نامه عای مورخ 19/4/82 انتقال می دهد و پس از مدتی،ضمنعدم انجام تعهدات قراردادی به صورت کامل،به موجب صورتجلسه عادی مورخ 16/9/85 اقدام به اقالهمبایعه نامه عادی مورخ 22/10/81 با متهمین ردیفهای اول الی چهارم نموده ومشارالیهم نیز کل پلاک ثبتی موصوف را به شکات آقایان ر. ش. و الف. ش. به صورت رسمی منتقل می نمایند وشکات به عنوان انتقال مال غیر(آقایان الف.ن. و الف. به عنوان انتقال مال آنان به غیر وآقایان ش. بغنوان انتقال مال غیر به آنان) طرح شکایت می نمایند. نظربه مراتب وعنایت به محتویات پرونده ها، تحقیقات معموله، سوابق رسیدگی به موضوع براساس شکایت سایر شکات (تصویر دادنامه های سابق پیوست پرونده می‌باشد) تحقیقات معموله، وعنایت به اینکه اقدام متهم ردیف پنجم در انتقال آپارتمانها به شکات آقایان الف. و الف.ن. قبل از استقرار مالکیت وی نسبت به سهم خود (سه دانگ) بوده وبه عبارتیبراساس قرارداد مشارکت با متهمین ردیفهایاول الی چهارم، زمانی مالکیت وی نسبت به سه دانگموضوع مبایعه نامه عادی 22/10/81 مستقر می گردیده و به تبع آن مجاز به انتقال آپارتمانهایسهمی خود بوده که قسمتی از تعهدات قراردادی (نظیر احداث واتمام سقف پنجم) را انجام داده باشد وتا قبل از این اقدام، حق انتقال به غیر را نداشته است درحالی که مشارالیه برخلاف توافق و قبل از انجام و تحقق شرط مذکور و نتیجتا قبل ازاستقرار مالکیت، اقدام به واگذاری دو واحد آپارتمان به شکات مذکور نموده است و لذا هرچند آقایان الف. و الف.ن. قبل ازطرح شکایت کیفری، با اقامه دعوی مدنی درمحکمه حقوقی خواستار اثبات مالکیت خود نسبت به آپارتمانهایمورد ادعا والزام متهمین به انتقال سند رسمی شدهاند که موضوع در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی ومحکمه محترم مذکور با ذکر استدلالاتی، نهایتا به موجب دادنامه شماره --- مورخ 26/10/88 حکم به رد وبطلاندعوی مذکور صادر که دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره --- مورخ 13/9/89 شعبهمحترم سومدادگاه تجدید نظر استان تایبد گردیده است ولکن مفاد دادنامه مذکور نافیحق شکات مذکوربه طور کلی نیست بلکه به جهت آنکه چون انتقال آپارتمانها به شکات قبل از استقرار مالکیت متهم ردیف پنجم بوده و مشارالیه حقی در جهت انتقال نداشته است دعوی مذکور را رد نمودهاست ولذا نظربه مراتب وعنایت به اینکه متهم ردیف پنجم قبل از انجام شروط ضمن عقد خود با متهمین ردیفهای اول الی چهارم وبه عبارتی قبل از انتزاع مالکیت متهمین ریفهای اول الی چهارم و استقرار مالکیت وی نسبت به سه دانگ، اقدام به انتقال و واگذاری دو واحد آپارتمان به شکات مذکور نموده، اقدام وی انتقال مال غیر(مال متهمین ردیفهای اول الی چهارم) محسوب گردیده و براین اساس و نظربه قرارمجرمیت وکیفرخواستصادره و با توجه به سایر قرائن منعکس درپرونده، مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر،ضمن احراز وقوع بزه وانتساب آن بهمتهم ردیف پنجم، مشارالیهرا به تحمل دوسالحبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد وپانصد وپنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت (معادل جمع وجه حاصل از بزه) و رد مبلغ یک میلیارد ونهصد میلیون ریال به شاکی اقای ع. الف. و مبلغ یک میلیارد وشتصد وپنجاه میلیون ریال به آقای ع. الف.ن. به عنوانوجه حاصل ازبزه ومعادل وجوه دریافتی براساس مبایعه نامه های استنادی، محکوم می‌نماید. در خصوص شکایت آقایان الف. و ر. ش. علیه متهمین ردیفهای اول الی چهارم دایر بر انتقال مال غیر، نظربه مراتب مذکور و عنایت به اینکه اولا: متهمین مذکور در خصوص انتقال دو واحد از آپارتمانها به شکات آقایان الف. و الف.ن. دخالتی در اقدام مجرمانه متهم ردیف پنجم نداشته و متهم ردیف پنجم زمانی اقدام به انتقال آپارتمانها به شکات مذکور نموده که هنوز مالکیت آنان مستقر بوده است ثانیا: نسبت به انتقال آپارتمانهای دیگر به خانمها ز. ف. و س. س. نیز، هرچند متهمین مذکوراقدام به انتقال آپارتمانهای خانمها س. و ف. به شکاتآقایان ش. نموده و به عبارتی در زمان وقوع عقد بیع بین آنان و شکات مذکور، مشارالیهم حقی در جهت انتقال نداشته اند ولکن نظربه اینکه مشارالیه سابقا حسب شکایت خانمها س. و ف. تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و به موجب دادنامه های شماره --- مورخ 23/8/86 و دادنامه شماره --- مورخ 12/5/87 صادره ازاین محکمه،حکم محکومیت آنان صادر گردیده و لذا تعقیب مجدد آنان بههمین اتهام و اعتبار وجاهت قانونی نداشته و موضوع، مشمول اعتبار امرمختومهمی باشد و لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه آنان در خصوص انتقال دو واحد آپارتمان به آقایان الف. و الف.ن. مستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم و به لحاظ سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختومه،راجع به انتقال آپارتمانها دیگر به خانمها س. س. و ز. ف.، مستندا به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب مشارالیهمصادر و اعلام میگردد.رای صادره نسبت به متهم ردیف پنجم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین محکمه و نسبت به سایرین حضوری وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای د.ب. ع. ن با وکالت آقای الف. ع. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 1118 - 900 مورخ 90/05/13 اصداری از همین دادگاه که به موجب آن مشارالیه به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ سه میلیاردو پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ یک میلیاردو نهصد میلیون ریال در حق شاکی آقای ع. الف. و مبلغ یک میلیاردو ششصدو پنجاه میلیون ریال در حق آقای ع. الف.ن. محکومیت حاصل نموده است دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، بررسی اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورتجلسه دادرسی و نیز لایحه تقدیمی وکیل معترض، همچنین ملاحظه مستندات ابرازی آنان، نظر به انکه واخواه و وکیل ایشان دلیل موثری که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد ارائه و ابراز ننموده اند، لذا دادگاه مستندابه ماده 407 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواخواهی، دادنامه واخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- مرتضی ثقفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده آقای الف. ع. وکیل دادگستری به وکالت از آقای د.ب.ع. ن. که وکیل مذکور درحین رسیدگی از وکالت عزل گردیده وخانم ی. الف. به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه معرفی شدند به طرفیت آقایان ع. الف.ن. وآقای ع. الف. با وکالت آقای ح.الف. س.الف. وکیل دادگستری از دادنامه شماره --- - 94/8/10 ناظر به دادنامه شماره --- - 90/5/13 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه آقای د. ب.ع.ن به اتهام انتقال مال غیربه تحمل دوسال حبس وپرداخت مبلغ سه میلیارد وپانصد وپنجاه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت ورد مبلغ یک میلیارد ونهصد میلیون ریال درحق آقای ع. الف. ومبلغ یک میلیارد وشصد وپنجاه میلیون ریال درحق آقای ع. الف.ن. محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده وتحقیقات معموله وملاحظه اظهارات ولوایح تقدیمی ازناحیه طرفین واسناد ومدارک موجود در پرونده وهمچنین مفاد دادنامه قطعی صادره ازاین شعبه به شماره 608 - 92/8/8 نظر به اینکه مشارالیه پس از فروش دو واحد آپارتمانها به شاکیان به طور یکجانبه اقدام به فسخ قرارداد با مالکین وشرکاء بدون توجه به حقوق تجدیدنظرخواندگان نموده وآپارتمانها را به مالکین واگذار وسپس نامبردگان مبادرت به فروش مجموع آپارتمانها به دیگران نمودند وازاین طریق اموال تجدیدنظرخواندگان به غیر واگذار شده است بنابراین ارتکاب بزه ازناحیه تجدیدنظرخواه محرز است وایرادی به دادنامه ازاین حیث وارد نیست واعتراض موجهی ازناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یاسبب نقض آن شودبه عمل نیامده است ولی در مورد جزای نقدی تعیینی مطابق مقررات میزان جزای نقدی بالاترین رقم است که ازمالباختگان کلاهبرداری شده نه مجموع مبالغی که کلاهبرداری شده است لذا دادگاه به تجویز ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح میزان جزای نقدی ازمبلغ سه میلیارد وپانصد وپنجاه میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ونهصد میلیون ریال بیشترین رقم کلاهبرداری ازدوشاکی مذکور ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

بهزاد سعادت زاده- سیدابوالحسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها