مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح سند مالکیت ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به رفع اشتباه و اصلاح سند مالکیت ثبتی در صورتی که به حقوق مالک یا مالکین مجاور پلاک ثبتی مزبور خلل وارد کند، به دلیل ترافعی بودن موضوع، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای س. ز. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک......به خواسته اصلاح سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی.. فرعی از... اصلی بخش.. شهرستان.. به دادگاه عمومی شهرستان ارومیه تقدیم و با شرح دعوی به استناد دلایل مذکور در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است. پرونده به شعبه --- دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/04 به استناد ماده 125 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک... صادر کرده است.پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن قاسمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه اقامه دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک... با اشکال قانونی مواجه است. قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه شایسته تایید نیست زیرا رفع اشتباه و اصلاح سند مالکیت ثبتی فوق به شرح خواسته ممکن است به حقوق مالک یا مالکین مجاور پلاک ثبتی مزبور خلل وارد نماید در این صورت به لحاظ ترافعی بودن موضوع، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت از این‌روی با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت موصوف که بدون رعایت این امر انشاء شده، نقض و مقرر می‌دارد پرونده برای اقدام قانونی لازم به دادگاه مزبور اعاده شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها