ماده 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.