مطالبه خسارت قراردادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/30
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

مطالبه خسارت قراردادی

پرسش

در صورتی که فردی ساختمانی را به دیگری بفروشد و در ضن قولنامه قید شود اگر یکی از چک های ثمن پرداخت نشود معامله منفسخ می‌شود وبعد از معامله یکی از چک ها پاس نشود و فروشنده از طریق دادگاه حکم خلع ید بگیرد و خریداردر زمان تصرف تغییراتی در ساختمان ایجاد کرده باشد که موجب خسارت به ساختمان شده باشد آیا فروشنده حق مطالبه خسارت وارده را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به این که بیع موصوف با توجه به ماده ی 326 قانون مدنی، بیع خیاری است و انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار، بنابراین خریدار در زمان مالکیت خود حق هرگونه تغییر و تصرف در مایملک خود را دارد، چون اذن در شیء اذن درلوازم آن می‌باشد، بعلاوه اعمال حق فسخ یا انفساخ اثر قهقرایی ندارد بلکه اثر آن از زمان اعمال حق فسخ یا انفساخ به بعد می‌باشد.

نظر اکثریت

چنانچه با اخذ نظر کارشناس مشخص گردد خسارتی به ساختمان وارد شده ومی تواند موجب ضرر برای دیگران باشد بنابه قاعده فقهیلاضرر ولاضرارفی الاسلامکه هیچ کس نمی تواند با تصرف در ملک خود موجب اضرار دیگری شود وبا استناد به مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی وماده 30 قانون مدنی و40 قانون اساسی خریدار ملزم به جبران خسارت وارده به ساختمان می‌باشد.

نظر اقلیت

خریدار ملزم به جبران خسارت نمی‌باشد چرا که طبق ماده 362 قانون مدنی یکی از آثار بیع این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می‌باشد وبراساس ماده 30 قانون مدنی مالک اختیار هرگونه تصرف وانتفاع نسبت به مایملک خود دارد.لذا با توجه به اینکه تمامی تعمیرات توسط خریدار در زمان مالکیت وی صورت گرفته لذا خریدار الزامی جهت پرداخت خسارت وارده ندارد.

نظر ابرازی

با توجه به ماده 364 قانون مدنی بیع موصوف بیع خیاری بوده ودر بیع خیاری مالکیت ازحین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار وهمچنین با توجه به قاعده اذن درشی اذن در لوازم آن می‌باشد نیز شخص در زمان مالکیت خود حق هرگونه تغییر وتصرف را در مایملک خود داشته است.

منبع
برچسب‌ها