درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وقوع طلاق بر اساس قانون خارجی و متعاقب آن جدایی زوجین از هم در خارج کشور دلیلی بر تحقق عسروحرج زوجه نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) اجمالا اینکه م. ع. شغل دانشجو ساکن تهران طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیت خوانده همسرش آقای ح. ج شغل آزاد و مجهول المکان تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده به لحاظ بروز اختلافات لاینحل و عدم تفاهم اخلاقی که قادر به استمرار زندگی مشترک نمی‌باشد و در جلسه شعبه --- دادگاه عمومی تهران نیز اظهار داشته در تاریخ 1381/03/08 با خوانده ازدواج و سیزده ماه زندگی مشترک را در آمریکا شروع نموده ایم و تا دو سال ونیم پیش نیز با هم زندگی مشترک داشتیم ولیکن از سال 1387 زوج مرا به طور مکرر مورد کتک کاری قرار داده که بعضا پلیس دخالت نموده است مضافا گراس که نوعی مواد مخدر است نیز مصرف و سرانجام به دادگاه آمریکا مراجعه و طلاق آمریکایی واقع شد و از ایشان هیچ خبر ندارم و آدرس هم ندارم و تقاضای حکم طلاق را نموده و گفته حاضرم ده سکه از مهریه ام را در قبال طلاق به زوج بذل نمایم و مکررا زوج از طریق آگهی در روزنامه احضار شده ولیکن حضور نیافته و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوجه اظهار نظر به عدم امکان سازش نموده و پس از تحقیقات انجام شده در دادنامه شماره --- - 1390/07/13 با توجه به محتویات پرونده عسروحرج زوجه را محرز و ضمن حکم غیابی به الزام زوج به طلاق به زوجه اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل ده سکه خود را مطلقه به طلاق خلع و ثبت آن بنماید و پس از ابلاغ رای از طریق درج آگهی در روزنامه از سوی زوج آقای ح. ج با وکالت مع الواسطه آقای م. ا مورد تجدیدنظرخواهی و متعاقبا واخواهی قرار گرفته و تقاضای نقض دادنامه بدوی را نموده است و شعبه محترم --- دادگاه خانواده 2 تهران در دادنامه شماره --- - 1391/07/01 قرار رد تجدیدنظرخواهی و در دادنامه دیگر به شماره 001208 - 1391/09/12 قرار رد واخواهی صادر نموده و زوج طی دادخواست فرجامی تقاضای رسیدگی و فرجام خواهی نموده است به شرحی که در دادنامه ذکر شده است این جهت پرونده در نهایت در این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) مطرح و در دادنامه شماره --- - 1392/06/26 به لحاظ نقص در تحقیقات با نقض جهت رفع نقص موافقت و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است متعاقبا دادگاه پس از تحقیقات مجدد از وکلای طرفین و شهود دیگر زوجه در دادنامه شماره --- - 1393/01/31 ضمن ذکرملخصی از سیر مراحل پرونده ترک زندگی خانوادگی را که از موارد تحقق شروط ضمن العقد و نیز از مصادیق بند اول ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون و موجب تحقق عسروحرج برای زوجه می‌باشدمحرز دانسته و متذکر شده که دادگاه در خصوص مهریه زوجه مواجه با تکلیفی نیست زیرا خواسته در پرونده حاضر طلاق است و وارد شدن دادگاه به موضوع مهریه و اظهار نظر پیرامون آن قانونا غیر موجه می‌باشد و اجمالا عسروحرج زوجه را محرز و حکم به الزام زوج به طلاق خلع صادر و میزان مابذل در قبال طلاق طبق اعلام زوجه دو عدد سکه یک بهار آزادی می‌باشد و وفق بند ب از شروط ضمن العقد زوجه از طرف زوج وکالت را قبول بذل دارد و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد که از ناحیه زوج ح.ج با وکالت آقای م. ا مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است ولیکن چون در دادنامه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ذکر نموده است لذا پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر مذکور در دادنامه شماره --- - 1392/07/07 اولا راجع به غیر مرتب بودن اوراق پرونده ایراد نموده و ثانیا چون مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی شده بوده است لذا وکیل زوج تقاضای فرجام خواهی نموده است و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر را غیر موجّه و پرونده را به شعبه --- دادگاه خانواده تهران اعاده نموده و در نهایت به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1393/01/31 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده ها و مستندات موجود در آن دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا در پرونده دلیلی که موجب عسروحرج زوجه باشد اقامه نشده است و شهودی که شهادت داده اند صرفنظر از اینکه پدر و دو نفر از خواهران زوجه بوده اند مفاد شهادت آنها مطلبی نیست که بیانگر عسروحرج زوجه باشد و در خصوص عدم پرداخت نفقه با تمکین زوجه از زوج حکمی صادر نشده است و درباره ضرب و جرح مورد ادعای زوجه هم حکمی صادر نشده است و صرف جدایی زوجین از هم با وجودی که هر دو در خارج از ایران زندگی می کردند دلیل بر عسروحرج زوجه نمی‌باشد علی هذا با نقض رای فرجام خواسته رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه‌های عمومی تهران محوّل می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا انصاری - جعفر الهی

عناوین و برچسب‌ها