ماده 11 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9 /8 / 1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می ‌گردد.