احضار متهم از طریق نشر آگهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

احضار متهم از طریق نشر آگهی

پرسش

در مواردی که وفق ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می‌تواند بدون احضار متهم، بدواً حکم جلب صادر نماید و حکم جلب ابتدائی نیز صادر و لیکن آدرس متهم شناسائی نگردد، آیا وفق ماده 174 تکلیفی جهت احضار متهم از طریق نشر آگهی می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

جهت فراهم شدن امکان رسیدگی، به نظر می‌رسد در صورتی که جلب متهم ممکن نگردید، احضار متهم از طریق نشر آگهی باید صورت گیرد.

نظر اکثریت

مفاد ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری (که در خصوص صدور حکم جلب ابتدائی می‌باشد)فقط مجوزی است که وفق آن قاضی می‌تواند بدواً و بدون احضار متهم در پاره ای از جرائم، حکم جلب ابتدائی صادر نماید ولی اگر ادرس متهم وفق نشانی ذکر شده در حکم جلب شناسائی نگردد، متهم باید وفق مقررات ماده 174 قانون فوق الذکر از طریق نشر آگهی احضار گردد و در هر صورت در صورت عدم شناسائی آدرس متهم باید مقررات مربوط به نشر آگهی رعایت گردد.

نظر ابرازی

وفق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری، زمانی که احضار به نتیجه نرسد و آدرس متهم شناسائی نگردد، متهم می بایست از طریق نشر آگهی احضار شود و در مواردی که بدون احضار متهم، راساً حکم جلب وی صادر گردد و آدرس وی شناسائی نگردد نیازی به احضار متهم از طریق نشر آگهی نمی‌باشد و چه بسا احضار متهم از طریق نشر آگهی باعث تحمیل هزینه نشر آگهی به دادگستری گردد.

منبع
برچسب‌ها