ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی - نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌ هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌ های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.