اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

عناوین و برچسب‌ها