رای شماره 338 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 61/81

شاکی:آ قای موسی قربانی

موضوع:ا بطال مادتین 8 و10 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری

تاریخ رای:ی کشنبه 24 آذر 1381

شماره دادنامه: 338

مقدمه: شاکی طی دادخوست تقدیمی اعلام داشته‌ است، براساس اختیارات حاصله از تصویب‌نامه راجع به اختیارات استانداران و فرمانداران نصب کلیه مدیران کل و روسای سازمان‌های دولتی در مراکز استان باید با تصویب استاندار و نصب کلیه روسای ادارات و مسئولین همطراز در شهرستان با تایید فرماندار انجام شود در حالی که برابر اصل 137 قانون اساسی هر یک از وزراء مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس و رئیس جمهور است و ایجاد وظیفه و مطالبه مسئولیت مستلزم داشتن اختیارات است در حالی که با توجه به ماده 8 و ماده 10 مصوبه شمراه 602/12 مورخ 1377/07/30 شورای عالی اداری در خصوص اختیارات استانداران و فرمانداران کاملاً اختیارات وزراء و مدیران کل استان‌ها سلب شده و دست آنان در انتصاب مدیران مدنظر آنان باز نیست. لذا تقاضای ابطال مواد 8 و10 مصوبه فوق‌الذکر را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51445/1602 مورخ 1381/04/11 اعلام داشته‌اند، شکایت با خواسته مشابه خواسته حاضر مبنی بر ابطال مادتین 8 و 10 مصوبه شماره 602/12 مورخ 1377/07/30 شورای عالی اداری، قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و اتخاذ تصمیم شده است. در این رابطه توجه هیات عمومی دیوان را به دادنامه شماره 2 مورخ 1378/02/11 هیات عمومی معطوف می‌دارد بدین ترتیب رسیدگی و امعان نظر به خواسته حاضر ضرورتی ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مادتین 8 و10 مصوبه شماره 602/12 مورخ 1377/07/30 شورای عالی اداری به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 1378/02/11 هیات عمومی دیوان به لحاظ مغایرت با قوانین موضوعه ابطال شده و حسب مفاد لایحه جوابیه منتفی گردیده‌ است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در خصوص اعتراض به مادتین مزبور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع