ماده 10 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

کشف و شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و مراکز استخراج رمزدارایی به صورت غیرمجاز، توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاههای امنیتی و انتظامی مشمول دریافت پاداش و حق الکشف از دستگاه اجرایی ذیربط و در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.