نظریه مشورتی شماره 7/98/892 مورخ 1398/09/13

تاریخ نظریه: 1398/09/13
شماره نظریه: 7/98/892
شماره پرونده: ک 298-861-89

استعلام:

1- با توجه به قانونگذار در تبصره ماده 163 و مواد 164- 165 و166 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبی برای تعیین کارشناس تعیین ننموده است آیا می‌تواند از ابتدا موضوع را به سه کارشناس ارجاع نمود و به صورت تلفیقی از تخصص سه نفر در رشته های مورد نیاز استفاده نمود؟ آیا می‌توان پس از بررسی هیات سه نفره بر خلاف رویه که آن را به هیات پنج نفره ارجاع می‌نماید موضوع را به هیات هفت نفره ارجاع نمود./ ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‌ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین ارجاع اولیه موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان و یا در صورت تردید در نظریه کارشناس یا اختلاف ‌نظر بین کارشناسان سه نفره، ارجاع به هیأت هفت نفره در موارد لزوم بلا‌‌مانع است.

منبع