رای شماره 222 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

متن مقرره مورد شکایت:

5- مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبیل وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد رادیواکتیو و پرتویی مضره، محیط عفونت زا به کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و وظایف مربوط به شغل موجب بروز ناراحتی های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاه های مشمول این قانون و تائید شورای امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید............

تبصره 4: کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده واحده قانون نحوه ی بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367، کلیه دستگاه های اجرایی می‌توانند مستخدمین معلول خود را به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه با افزودن سنوات خدمت ارفاقی بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته می‌شوند در حالی که مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون مذکور، برای سنوات ا رفاقی کارمند را ملزم کرده که سهم خود را پرداخت نماید که کسور سنوات ارفاقی مبالغ هنگفتی می‌شود و دستگاه های اجرایی برای بازنشسته کردن شاغلین مشاغل سخت و زیان آمور مبالغ هنگفتی دریافت می کنند.

با وجود تبادل لوایح با طرف شکایت و انقضاء موعد قانونی پاسخی از آن ناحیه واصل نشده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

« رای هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً به موجب تبصره 3 بند 3 ماده واحده " قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور" مصوب سال 1367 مقرر شده: « شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می‌گردد می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند و به موجب تبصره 4 بند 3 ماده واحده قانون مذکور مقرر شده آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور به تصویب هیات وزیران برسد و هیات وزیران به موجب بند 5 مقرره مورد شکایت نحوه اجرای تبصره 3 بند 3 ماده واحده قانون صدرالذکر را تعیین کرده است. ثانیاً صدر ماده واحده قانون صدرالذکر صرفاً ناظر نحوه بازنشستگی مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) می‌باشد و منصرف از مشاغل سخت و زیان آور مذکور در تبصره 3 بند 3 قانون مورد اشاره می‌باشد، ثالثاً به موجب قوانین ناظر بر کسور بازنشستگی از جمله مواد 71 و 73 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و اصلاحات بعد آن، ماده 7 قانون قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13؍12؍1368، ماده 12 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13؍2؍1379، اصل بر پرداخت سهم بیمه ای کارمند توسط کارمند و سهم دولت توسط دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد و موارد استثناء جهت معافیت کارمند از پرداخت سهم کسور بازنشستگی در هر مورد نیازمند تصریح قانونگذار می‌باشد. نظر به اینکه در مورد سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره 3 بند 3 ماده واحده قانون صدرالذکر قانونگذار ذکری از معافیت کارمند از پرداخت سهم کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی به میان نیاورده است و برخورداری همزمان سنوات ارفاقی در مشاغل سخت و زیان آور و تحمیل پرداخت کسور سنوات ارفاقی سهم کارمند به دولت از قانون مذکور استنباط نمی شود، فلذا مقرره مورد شکایت که در اجرای حکم مقنن و در مقام تعیین طرف های پرداخت کننده کسور بازنشستگی می‌باشد مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها