بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/02

رای دادگاه

به موجب کیفرخواست شماره 3002803 - 1394/08/30 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1 - آقای الف. الف.، متاهل و مسلمان و فاقد سابقه ی محکومیت کیفری با وکالت آقای ع. ش.و. 2 - خانم س. غ. و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع و متهم ردیف اول علاوه بر آن نیز متهم است به تهدید شاکیه به ضررهای شرفی از طریق انتشار آثار مبتذل، موضوع شکایت همسر متهم خانم م. ک. با وکالت آقای الف. ب.الف. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و نیز اقاریر متهم ردیف دوم از نحوه آشنایی خود با متهم ردیف اول و دفاعیات وی مبنی بر اینکه به قصد ازدواج با متهم ردیف اول آشنا شده بود و وقتی که فهمید وی متاهل است، رابطه را قطع می کند اما متهم برای متقاعد کردنش به او می گوید در شرف طلاق و جدایی هستند و به ادامه این رابطه اصرار می ورزد. متهمه همچنین مدعی است متهم او را تهدید می کند که اگر با او ملاقات نکند آبرویش را خواهد برد. در مقابل متهم منکر رابطه می‌باشد و مدعی است متهمه س. غ. با همدستی شاکیه با طرح دعوای واهی در صدد اخذ وجه از وی می‌باشند، همچنین در خصوص مکالمات فیما بین مدعی است شماره تلفن خود را به جهت مزاحمت ها در اختیار مادرش قرار داده است و مادر وی به جای ایشان پاسخ تماسها و پیامها را می داد و حتی قرار ملاقات نیز می گذاشت ! لذا بزهکاری متهمان دایر بر رابطه ی نامشروع در حد مصاحبت و ملامسه و خلوت کردن به قصد تلذذ و گناه محرز است و به استناد ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ذیل آن، هر یک را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم می کند. اما با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیهما و علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم و جوانی و جهالت مرتکبان و با التفات به خصیصه ی بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده 46 قانون مجازات یاد شده قرار تعلیق اجرای حکم به مدت 2 سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده 54 قانون یاد شده نشوند مجازات مذکور کان لم یکن و الا قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز در باره نامبردگان اجراء خواهد شد. اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول « الف. الف. »; دایر بر تهدید شاکیه به ضررهای شرفی از طریق انتشار آثار مبتذل، نظر به انکار شدید متهم و فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد اصل 37 قانون اساسی و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- عیسی غفاری المشیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/19

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف با وکالت اقای ر. س. به طرفیت خانم م. ک. واعتراض خانم م. ک. با وکالت اقای الف. ب به طرفیت اقای الف. الف از دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/02 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن اقای الف. الف به اتهام رابطه نامشروع با خانم س. غ. بتحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است وسپس راجع به این اتهام قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده است وراجع به اتهام دیگر مبنی بر تهدید همسرش به ضررشرفی رای برائت صادرشده است، عمده تجدیدنظرخواهی متهم ردیف اول راجع به اتهام رابطه نامشروع است وعمده تجدیدنظرخواهی ردیف دوم راجع به قرار تعلیق اجرای مجازات ودرخواست لغوآن ومحکومیت تجدیدنظرخواه اول به اتهام تهدیداست، دادگاه تجدیدنظر در این مرحله ازدادرسی اعتراض طرفین را وارد نمی داند، زیرا بزهکاری اقای الف. الف محرز است چراکه اظهارات متهم دیگر نیز دلالت بر رابطه این دو با یکدیگر می کند، ثانیا قرار تعلیق اجرای مجازات از اختیارات قانونی دادگاه محترم نخستین بوده است ومستند وموجه است ودادنامه شماره --- صادره از شعبه --- که متضمن محکومیت آقای الف. الف به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی می کند تاکنون قطعی نشده است ومانعی جهت قرار تعلیق نیست، ثالثا تایید امضا خانم الف.ر در دفترخانه... تهران که درصفحه 146 به آن تمسک شده است اثبات کننده قانونی بر توجه اتهام تهدید نیست وبا یک شاهد امرکیفری تهدید ثابت نمی شود علیهذا دادگاه به جهت اینکه تجدیدنظرخواهی طرفین با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی نیز ایرادی به دادنامه نیست به استناد بند الف از ماده 455 همان قانون و ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نمایدواین رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

منبع
برچسب‌ها