ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(اصلاحی 1399/02/23)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد (مستوجب) جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

وضعیت تنقیحی
  • به موجب بند ج ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات مندرج در این ماده اصلاح گردیده است.
  • به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23) جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (29 مورد)

نشست های قضایی (20 مورد)