ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری

تاریخ دادنامه قطعی: 1390/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه در وکالتنامه وکیل دادگستری قید شود میزان حق الوکاله بر اساس آیین‌نامه می‌باشد، وکالت وکیل صحیح بوده و صدور قرار رد دعوی، به دلیل عدم عدم درج رقم حق الوکاله فاقد توجیه قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. ف. باوکالت آقای غ. س. به طرفیت آقای غ. ع. و ح. ع. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان -خلع ید وتحویل واجرت المثل به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وکیل قابل قبول نمی‌باشد و با زوال وکالت طرح کننده دادخواست سمت نداشته و دادگاه با استناد به ماده مرقوم و مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواسته را صادر می‌نماید. قرار قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - احمد کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. س. به وکالت از آقای س. ف. به طرفیت آقایان 1 - ح. ع. خ. 2 - غ. ع. چ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1390/07/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی می‌باشد با عنایت به اینکه در بند 5 وکالتنامه به وکیل خواهان بدوی قید گردیده است حق الوکاله، حق المشاوره با توجه به آیین‌نامه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/04/27 می‌باشد لذا صدور قرار رد به علت عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه فاقد توجیه قانونی است ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه محترم بدوی عودت می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران

حمیدرضا محمدباقری- رسول امیری

منبع
برچسب‌ها