نظریه مشورتی شماره 7/1402/135 مورخ 1402/03/07

تاریخ نظریه: 1402/03/07
شماره نظریه: 7/1402/135
شماره پرونده: 1402-168-135ک

استعلام:

محکوم کیفری خارج از مهلت تجدید نظرخواهی درخواست تجدید نظر خود را تقدیم نموده و در نتیجه قرار رد آن صادر شده است. اگر ایشان جهت اطاله پرونده مجدداً از همان دادنامه (رای محکومیت خود) درخواست تجدید نظرخواهی کند، آیا همچنان موضوع در شمول مقررات ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در صورت ارسال به تجدید نظر تکلیف این مرجع چیست؟ اگر همچنان در شمول مقررات ماده 432 مارالذکر باشد و دادگاه بدوی قرار رد صادر کند، باز مجدداً محکوم اقدام خود را در تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی از رای ماهوی از طریق دفتر خدمات قضایی تکرار کند که نتیجه آن تسلسل خواهد بود، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد که با لحاظ تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون فوق الذکر، قرار رد درخواست تجدید نظر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده 440 یادشده است که ظهور در تجدید نظر خواهی ابتدایی دارد.

منبع