رای شماره 749 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 11 دفترچه عوارض سال 98 شورای اسلامی تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 11- ارزش معاملاتی ساختمان

برابر تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است با توجه به اختیارات مذکور، رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری تدوین و تصویب می‌گردد.

جدول شماره 14- ارزش معاملاتی ساختمان

TP + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول زیر = ارزش معاملاتی ساختمان

ردیف

شرح

ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع (ریال)

الف - انواع ساختمان - اسکلت اعیانی

1

اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا 5 طبقه سازه ای - هر متر مربع

000/340/2

2

اسکلت بتونی با هر نوع سقف بیش از 5 طبقه سازه ای - هر متر مربع

000/925/2

3

اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 5 طبقه سازه ای - هر متر مربع

000/106/2

4

اسکلت فلزی با هر نوع سقف بیش از 5 طبقه سازه ای - هر متر مبع

000/691/2

5

اسکلت مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتونی که معمولاً در وسط ساختمان اجرا می‌شود.

000/931/1

6

اسکلت آجر (سقف فلزی)

000/170/1

7

اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب)

000/761

8

اسکلت آجری (فقط سقف چوبی)

000/936

9

ساختمان تمام صنعتی (پیش ساخته شده از چوب های صنعتی و اشباع شده)

000/808/2

ب - انبارها با دهنه بیش از 4 متر طول

1

اسکلت آجر یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف

000/170/1

2

اسکلت فلزی یا سوله پیش ساخته با هر نوع سقف

000/755/1

3

اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف

000/404/1

ج - سالن ها یا توقفگاه ها

1

با مصالح بنایی سنگ، آجر، بلوک سیمانی

000/404/1

2

اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه یا فلزی

000/814/1

3

اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی

000/436/1

4

گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

000/351

د - آشیانه ها و سایه بان ها

1

با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

000/445

2

با پایه های فلزی یا بتون آرمه با هر نوع سقف

000/585

ه- - تاسیسات

1

دستگاه های حرارتی مرکزی شوفاژ - سانترال

000/100

2

تهویه مطبوع (گرمایشی و خنک کننده)

000/176

3

آسانسور برای هر متر مربع

000/410

و - سایر موارد

1

انواع مخزن اعم از زیر زمینی هوایی از 6 متر مکعب بالاتر

000/300

2

سکوها و باراندازها هر متر مربع

000/351

3

دیوار کشی با هر نوع مصالح

000/300

جدول شماره 15- ضرایب قیمت ارزش معاملاتی اراضی جهت محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان

ردیف

بازه P

ضریب T

1

تا 000/100

10

2

000/200< P ≥ 100/000

11

3

000/300< P ≥ 200/000

12

4

000/400< P ≥ 300/000

13

5

000/500< P ≥ 400/000

14

6

000/500 به بالا

15

تبصره1- در صورتی که کل جریمه تثبیت بنا و قسمتی از عوارض هم به صورت پیش پرداخت از سوی ذی نفع واریز شده باشد عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی نفعان از زمان واریزی به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.

تبصره2- سال احداث و یا تبدیل اعیانی ها می باید قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 توسط هیات تشخیص شهرسازی هر منطقه مرکب از معاون شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی و مامور فنی حداکثر تا 10 روز و با بررسی قدمت ساختمان و اسناد و مدارک مثبت از جمله فیش عوارض مشاغل، آب، برق و برگه های مالیاتی که نشانگر قدمت ساختمان باشد تعیین و در پرونده مربوطه ثبت و متعاقباً به کمیسیون ماده 100 جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ارسال گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی دلیل درخواست ابطال ماده 11 دفترچه عوارض سال 98 شورای تبریز را از باب عدم تفاوت ارزش معاملاتی ساختمان در مناطق تبریز بوده که مناطق فقیرنشین در حاشیه شهر از باب ارزش معاملاتی با مناطق ثروتمند یکسان هست و رقم عنوان ارزش معاملاتی ساختمان واهی و صحیح نبوده است و چون ناعادلانه بوده و استناد این درخواست را وفق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک بوده که شورای اسلامی تبریز عمل ننموده و ارزش معاملاتی املاک با توجه به قیمت روز منطقه یکسان تعیین شده است و بند نهم اصل 3 قانون اساسی این امر را مورد تاکید قرار داده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی تبریز به موجب لایحه پاسخ شکایت شاکی را داده است و ادعای شاکی را عدم تسلط وی به موضوع و بی اطلاعی شاکی اعلام نموده زیرا این مصوبه وفق قانون بوده و در اجرای تبصره 11 قانون ماده 100 شهرداری با رعایت قانون ترکیب ارزش معاملاتی ساختمان و ارزش منطقه ای بوده است.

و اساساً ارزش معاملاتی اراضی مناطق مختلف شهر از طریق اداره امور مالیاتی انجام می پذیرد که این امر با عبارت P در صدر جدول مشخص هست و بر اساس آن تعریف ارزش معاملاتی اراضی چنین تعریف شده که آخرین قیمت گذاری عرصه که در اجرای تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و وفق مصوبه 9/2/97 هیات وزیران بوده و 45 درصد ارزش معاملاتی سال 96 برای شهرداری ها ملاک محاسبه قرار داده است. (P)

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 11 تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر تبریزسال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها