قابلیت اعتراض قرار قبولی تجدیدنظر خواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

قابلیت اعتراض قرار قبولی تجدیدنظر خواهی

پرسش

آیا در پرونده و امور کیفری صدور قرار قبولی تجدیدنظرخواهی قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

صدور قرار قبولی تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی که در صورت موجه شناختن عذر درخواست کننده در تقدیم در خواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت توسط دادگاه صادر می‌شود، قابل تجدید نظر نیست.

نظر اکثریت

قرار قبولی تجدیدنظر خواهی قابل اعتراض نمی‌باشد، با لحاظ اصل منع اطاله دادرسی و اینکه متعاقبا می‌تواند به رای از این جهت نیز اعتراص کند و عبارت قرار مقتضی در ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به صدر ماده به قرار رد تجدیدنظرخواهی بر می‌گردد لذا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی مستقلا قابلیت اعتراض نخواهد داشت.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که بیان می کند در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شود... پرونده به نظر رییس دادگاه می‌رسد تا قرار مقتضی را صادر نماید... این قرار قابل اعتراض است منظور از قرار مقتضی در این ماده اعم از قرار رد دادخواست و قرار قبولی دادخواست می‌باشد و نیز با توجه به اصل ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌باشد لذا قرار قبولی تجدیدنظر خواهی قابلیت اعتراض دارد.

منبع
برچسب‌ها