نظریه مشورتی شماره 99-168-424 مورخ 1399/04/18

تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 99-168-424
شماره پرونده: 99-168-424ک

استعلام:

در مورد پرونده‌های مطروحه در کمیسیون جبران خسارات استانی که در کمیسیون مربوطه دیوان عالی کشور منتج به قطعیت رای شده است بفرمایید مراتب نحوه اجرای حکم به چه صورت بایستی انجام شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شیوه اجرای آراء کمیسیون‌های جبران خسارات استانی و ملی موضوع مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وفق فصل چهارم «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395/10/1 رئیس قوه قضائیه»، حسب مورد طی مواد 21 الی 24 تشریح شده است. بنابراین با عنایت به موضوع حکم کمیسیون و شیوه جبران خسارت، شیوه اجرای آراء کمیسیون‌های مزبور طی مواد پیش‌گفته آیین‌نامه خواهد بود.

منبع