بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درخصوص تکلیف شعبه هم عرض در رسیدگی به دادنامه های صادره از دیوان

مورخ 1402/11/23 رئیس دیوان عالی کشور

روسای محترم کل دادگستری استانها
سلام علیکم
نظر به تصریح بند ج ماده 401 و 406 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، رسیدگی نموده و مبادرت به انشاء رای نماید و ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند 4 ماده 469 همان قانون و هم راستا با مواد مذکور از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه هم عرض را مکلف به رسیدگی و انشاء رای نموده است.
حسب گزارش و اعلام برخی از همکاران شعب دیوان عالی کشور در مواردی ملاحظه شده پس از نقض رای و علیرغم تصریح در دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی در دادگاه هم عرض، مجدداً همان شعبه صادر کننده رای منقوض مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می‌نماید. این امر علاوه بر اینکه موجب اطاله دادرسی می‌شود، صدور رای از مرجع غیرصالح و فاقد اعتبار خواهد بود. لذا ضرورت دارد مراتب به محاکم بدوی و تجدیدنظر اعلام گردد.
محمد جعفر منتظری

منبع
برچسب‌ها