آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

مصوب 1393/04/25 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه 1393/4/25 به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع نامه شماره 540860 /و مورخ 1392/10/14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (9) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور- مصوب 1392-، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور- مصوب 1392-
ب- شورا: شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون
پ- دبیرخانه: دبیرخانه شورا
ت- سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور
جلسات شورا با حضور حداقل (5) عضو صاحب رای تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات آن بر اساس رای موافق حداقل (4) عضو صاحب رای معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- دبیرخانه شورا در سازمان تشکیل و مستقر می‌گردد.
تبصره 2- جلسات شورا هر سه ماه یکبار با دعوت دبیر شورا تشکیل می‌گردد. در صورت ضرورت، با درخواست حداقل (3) عضو (صاحب رأی) جلسات فوق العاده با دعوت دبیر شورا تشکیل می‌شود.
تبصره 3- ابلاغ مصوبات شورا با رییس و پی گیری اجرای آنها بر عهده دبیر شورا می‌باشد.
تبصره 4- موضوعات برای طرح در شورا جمع بندی و توسط دبیر شورا مطرح می‌شود.
در اجرای تبصره ماده (3) قانون، شورا می‌تواند برای بررسی های علمی، فنی و آماری لازم در مورد ماموریت های محوله نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام نماید. حدود اختیارات و وظایف کار گروه های تخصصی به تصویب شورا خواهد رسید. اعضا و رییس کارگروه های تخصصی پس از تصویب در شورا با حکم رییس شورا منصوب می‌شوند.
وزارت آموزش و پرورش موظف است اطلاعات سوابق تحصیلی را در زمان تعیین شده توسط شورا به سازمان ارایه دهد.
به منظور تعیین و تنظیم سابقه تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موضوع قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن استاندارد سازی امتحانات (از نظر سطح دشواری و اصول سنجش و اندازه گیری سئوالات امتحانی)،‌ تدابیر لازم را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و با رعایت اصول سنجش و اندازه گیری به عمل آورد.
در اجرای ماده (3) قانون، راهکارهای اجرایی تحقق وظایف شورا در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته عبارتست از:
الف - تعیین دروس موثر سوابق تحصیلی و تعیین ضریب هر درس در هر گروه آزمایشی.
ب - تعیین روش پذیرش رشته محل ها در هر سال.
پ - تصمیم گیری در خصوص سنجش و پذیرش داوطلبان فاقد سوابق تحصیلی یا دارای سوابق تحصیلی ناقص.
ت - نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو.
ث - تعیین ملاک های لازم برای نحوه پذیرش رشته محل ها بر اساس یکی از روش های پیش بینی شده در ماده (5) قانون.
ج - تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات ارجاعی از سوی رئیس شورا.
تبصره - در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، روش پذیرش دانشجو با توجه به ظرفیت رشته محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تا پایان شهریور ماه‌، قبل از آزمون تعیین و ضمن اطلاع رسانی اولیه از طریق سازمان قبل از ثبت نام اعلام می‌شود.
میزان تاثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره (4) ماده (5) قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال های تحصیلی مختلف، به صورت تدریجی افزایش می یابد.
کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی موظفند قبل از هر گونه پذیرش، به منظور انطباق با مصوبات شورا، هماهنگی لازم را با دبیرخانه سازمان انجام دهند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
برچسب‌ها