نظریه مشورتی شماره 7/1402/328 مورخ 1402/10/16

تاریخ نظریه: 1402/10/16
شماره نظریه: 7/1402/328
شماره پرونده: 1402-168-328ک

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعقیب مجدد متهم حسب تقاضای شاکی و موافقت دادستان پس از کشف دلیل، در صورتی که به عنوان مثال ابتدا تعقیب متهمین برخی تحت عنوان ارتکاب بزه سرقت و برخی تحت عنوان معاونت در بزه مذکور در دادسرای شهر الف صورت گیرد و نسبت به مباشر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و نسبت به معاون قرار منع تعقیب صادر گردد، سپس پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه با احاله به دادگاه شهر ب ارسال شود و در این مرحله تقاضای اعمال ماده 278 قانون مذکور به جهت کشف ادله جدید از سوی شاکی نسب به معاون جرم صورت گیرد؛ اولاً، در صورتی که قرار منع تعقیب در دادسرای شهر الف (دادسرای تعقیب‌کننده) قطعی شده باشد، تقاضای اعمال ماده 278 باید از دادستان شهر مذکور صورت گیرد و اعلام موافقت از سوی دادستان تعقیب کننده انجام شود و یا اینکه تقاضای شاکی و اعلام موافقت توسط دادستان در معیت دادگاه شهر ب صورت گیرد؟
ثانیاً، در فرض دیگر، در صورتی که حسب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای شهر الف، این قرار به جهت صدور احاله توسط دادگاه شهر ب مورد تایید و قطعی شده باشد، پاسخ سوال فوق چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، نظر به اینکه پس از احاله پرونده از حوزه قضایی «الف» به حوزه قضایی «ب» صلاحیت دادگاه‌های حوزه قضایی «ب» برای رسیدگی به اتهام مباشر جرم تثبیت می‌شود و با توجه به اینکه مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ هر نوع تصمیم قضایی نسبت به معاون جرم باید توسط مرجعی انجام شود که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، بنابراین در فرض سوال، رسیدگی به درخواست تعقیب مجدد معاون جرم که قرار منع تعقیب وی در دادسرای حوزه قضایی «الف» صادر و قطعی شده است، به لحاظ کشف دلایل جدید موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت مراجع قضایی شهرستان محال‌الیه (شهرستان ب) است.
لازم به ذکر است چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه حوزه قضایی «ب» قطعی شده باشد، به طریق اولی رسیدگی به درخواست تعقیب مجدد معاون جرم در صلاحیت همان دادگاه (شهر «ب») است.

منبع