ماده 45 قانون استخدام کشوری

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند بتشکیل هیچگونه موسسه آموزشی کلاس دوره تعلیماتی و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آنکه قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.
تبصره (الحاقی 1351/12/24)- دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه‌هاﻯ رسمی به منظور خدمت در رشته‌هاﻯ مربوط به رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی میشود‌از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میگردد.