کشف جرم از طریق دادستان (اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع

کشف جرم از طریق دادستان (اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)

پرسش

در ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. آیا منظور از عبارت اطلاع دادن، تشکیل پرونده شکایت کیفری از مجرم می‌باشد یا صرف اطلاع دادن به دادستان جهت استحضار به صورت نامه اداری کافی است و در صورتی که صرف اعلام کافی باشد؟ آیا دادستان می‌تواند بدون تشکیل پرونده کیفری نسبت به اعمال مواد 81 قانون مذکور در خصوص تعلیق تعقیب اقدام نمایند؟
مواد مرتبط 72 و81 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 606 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1395جهت مطالعه بیشتر توصیه می‌شود.

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه مقررات ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منصرف از فرض سئوال است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دیواندره موجه و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

اولا، اگر هریک از مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، وفق صراحت ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مکلفند صرفا به دادستان محل وقوع جرم اطلاع دهند و نیاز به تشکیل پرونده و شکایت کیفری نمی‌باشد و نظر به اینکه ماده 11 همان قانون بیان می دارد تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان می‌باشد و در صورتی که جرمی غیرقابل گذشت در محل واقع شود دادستان مکلف به پیگیری می‌باشد و مقامات و اشخاص دیگر صرفا دادستان را مطلع می نمایند و عدم اطلاع دادن به ایشان وفق مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 از وقوع جرم در حوزه کاری مقامات جرم محسوب می‌شود. ماده 12 و 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد مصوب 95 نیز همین موضوع را تصریح می کند. ثانیا، با توجه به قسمت ذیل ماده 89 ق. آ.د.ک صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم درجه 6 توسط دادستان بدون تشکیل پرونده امکان ندارد. زیرا به اخذ تامین نیز اشاره شده است و تبصره 2 ماده 81 ق.آ.د.ک نیز بیان می دارد قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد. بنابراین باید پرونده تشکیل تفهیم اتهام و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر شود.

نظر اقلیت

در صورتی که مقامات خود شخصا یا اینکه اداره زیرنظر آنها علاوه بر جنبه عمومی از وقوع جرم متضرر شوند، می‌توانند شکایت خود را وفق مواد 11 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح نمایند و تشکیل پرونده دهند در غیر اینصورت صرف اطلاع دادن به دادستان کافی می‌باشد.

نظر ابرازی

منبع
برچسب‌ها