ماده 338 قانون مدنی

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

عناوین و برچسب‌ها