مطالبه وجه چک از ظهرنویس قبل از صدور گواهی عدم پرداخت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ه.ر. علیه آقای م.ح. مبنی بر مطالبه 100/000/000 ریال موضوع سند(چک) شماره... مورخ 1393/05/05 با احتساب کلیه خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است خوانده به واسطه امضا ذیل (ظهر سند یاد شده) متعهد به پرداخت وجه خواسته شده‌اند. نظر به اینکه به موجب اسناد پیوست دادخواست، مالکیت خواهان بر سند ماهیت دعوا، تحقق تعهد خوانده به پرداخت در نتیجه امضا ظهر سند و عدم کارسازی وجه آن محرز است، نظر به اینکه خوانده به رغم ابلاغ در وقت مقرر جهت ارائه دفاعیات حضور نیافته و دعوای خواهان در این شرایط ثابت است و به استناد مواد 249 - 311 و 313 - 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت 100/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که مطابق نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد، از تاریخ 1393/05/05 لغایت تاریخ اجرای دادنامه، در حق خواهان صادر می‌گردد. این رای حضوری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به طرفیت ه.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/03 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000 ، 000 ، 100 ریال بابت اصل خواسته موضوع چک شماره... مورخه 1393/05/05 و مبلغ 000 ، 000 ، 3 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده‌ است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا تجدیدنظرخواه به عنوان ظهرنویس چک مورد نظر می‌باشد و محکومیت مذکور در حق نامبرده صادر شده‌ است، در حالی که در مانحن‌فیه گواهی عدم پرداخت بانک محالٌ‌علیه ضمیمه دادخواست نشده و علیرغم اعاده پرونده به دادگاه بدوی و مرقومه مورخه 1393/10/19 دادرس محترم دادگاه، این مهم انجام نگرفته؛ لذا مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است. بر این‌ اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند (ه-) و (ج) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده 358 همان قانون، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی

منبع
برچسب‌ها