مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه کیفری 2 می‌تواند به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک رسیدگی کند.(ملاحظه:با توجه به بند ح ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و با توجه به ماده 54 قانون حمایت خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف است.)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24

رای دادگاه

در خصوص اتهام س. م. دایر بر ممانعت از ملاقات م. ب. با فرزند مشترک با توجه به شکایت شاکی - گزارش کلانتری -گواهی گواه و دفاعیات متهم که موجه به نظر نمیرسد بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم را طبق ماده 54 قانون حمایت از خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه کیفری دوبهارستان- سیدافشین موسوی توتری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/11

رای دادگاه

در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم له خانم م. ب. ب نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/24 به کلاسه پرونده 870/94 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران منتهی به محکومیت تجدیدنظرخواه آقای س. م. به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت موضوع ایجاد ممانعت از ملاقات فرزند مشترک از آنجایی که جرم مورد تجدیدنظرخواهی مندرج در دادنامه مذکور از جمله جرایمی است که (مجازات قانونی اولیه) آن از نوع (درجه هشت) و غیر قابل تجدیدنظرخواهی و قطعی محسوب می‌گردد بناء علی هذا دادگاه مستندا به بند الف و تبصره های 1 و 2 از ماده 427 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی معنونه را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره مستندا به مواد 426 و 427 و 443 از قانون مرقوم قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

منصور عظیمی - محمدعلی محمدی

منبع
برچسب‌ها