دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه نفقه توسط فرزند

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه مربوط به روابط زوجین است؛ بنابراین شامل دعوی مطالبه نفقه توسط فرزند نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

دوشیزه س. ب. در درخواستی به طرفیت آقای ن. ب.، تعیین نفقه و مطالبه آن را خواستار شده است. خواهان خود را ساکن شاهین شهر و خوانده را ساکن گناوه معرفی کرده است. شعبه اول دادگاه شاهین شهر به موجب قرار شماره --- - 1392/04/08 به اعتبار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی گناوه هم برابر قرار شماره --- - 1393/12/09 به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است.متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی شاهین شهر و گناوه به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که ماده 12 قانون حمایت خانواده مربوط به روابط زوجین است و نه فرزند و پدر لذا مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی گناوه حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمد رضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها