تاثیرامضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون نامی از وی نباشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/29

رای دادگاه

پیرامون دعوای آقای س. ح. فرزند س. به طرفیت 1 .آقای ع. پ.س. فرزند ن. 2 .شرکت طب ماساژ اسپیتمان با وکالت آقایان حسین ث. و ک. الف. به خواسته بهای روز وتجاری معادل چهل درصد سهام شرکت تعاونی خدمات طب ماساژ اسپیتمان با برندirest با امعان نظر در محتوای پرونده با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر سهام دار بودن در شرکت ارائه نکرده است واستعلامات انجام شده از ثبت شرکتها واداره تعاون نیز چنین چیزی را به اثبات نمی رساند بنابراین مطالبه ارزش سهام فاقد مبناست وچنانچه براساس قرارداد مشارکت حقوقی برای خود متصور است می‌تواند دعوای علیحده ایی مطرح کند بنابراین دادگاه دعوای خواهان را واردنمی داند وبه استناد مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمجید شایسته

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

ابتدائاٌ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. به طرفیت شرکت تعاونی طب و ماساژ اسپیتمان و اقای ع. پاک با وکالت اقای ک. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/2/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای روز و تجاری معادل 40 % سهام شرکت تعاونی خدمات طب ماساژ اسپیتمان با برند IRest حکم بر بی حقی صادر گردیده با عنایت به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر این اساس استوار است که دلیلی بر سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده ارائه نگردیده... که با عنایت به صورتجلسه 85/8/2 مجمع عمومی عادی که به طور فوق العاده تشکیل گردیده تجدیدنظرخواه در زمره سهامداران و حاضرین در جلسه قلمداد گردیده علاوه بر ان صورتجلسه 86/7/4 که به موجب دادنامه --- - 91/12/28 شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان سفید امضا تلقی که تجدیدنظرخواه مدعی گردیده آن را فقط امضا کرده و متن آن توسط مسئولین شرکت تنظیم گردیده حکایت از ان دارد که حداقل سابق بر صورتجلسه مذکور، تجدیدنظرخواه سهامدار شرکت بوده است همچنین آگهی تبدیل شرکت خدمات طب ماساژ اسپیتمان با مسئولیت محدود به شرکت تعاونی خدمات طب ماساژ اسپیتمان (به شماره 12/9856 - 80/8/13 ) دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه به عنوان بازرس اصلی معرفی که علی القاعده بازرس از بین سهامداران انتخاب میگردد بنابراین سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده محرز است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا و بدون ورود در ماهیت امر و در مقام حکم انشاء گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به مواد 299 ، 353 ، 358 و 403 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی و نقض ان به لحاظ ضرورت انجام کارشناسی در خصوص میزان سهام و ارزش روز ان مراتب را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد در ثانی تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. به طرفیت 1 - آقای ع. پ.س. 2 - خانم مریم پ.س. 3 - خانم اکرم یوسفی جملگی با وکالت آقای ک. الف. 4 - ر. الف. 5 - احسان شاملو محمودی 6 - الهه مستور 7 - آزاده تیزکار (اعضاء هیات مدیره و مدیران تصفیه شرکت تعاونی و خدمات طب ماساژ اسپیتمان) نسبت به دادنامه --- - 93/10/10 صادره از این دادگاه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث نامبرده می‌باشد با عنایت به اینکه دادخواست جلب ثالث در جلسه دادرسی 93/9/4 (همزمان) و مقارن با جلسه اول دادرسی در پرونده اصلی تقدیم گردیده و اسامی هیات مدیره در ذیل دادخواست جلب ثالث تصریح گردیده لذا قرار تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع
برچسب‌ها