اثر بطلان دعوی منع از اشتغال زوجه بر استحقاق نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض صدور حکم به بطلان دعوی منع اشتغال زوجه، اگر چه مجوز قانونی بر منع اشتغال زوجه وجود ندارد اما در صورتی که زوجه، کماکان بدون رضایت و اذن شوهرش از منزل خارج و اشتغال به کار داشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست آقای م. ش.م. به طرفیت خانم م. الف.ن. فرزند ع. با وکالت خانم ز. ن. به خواسته منع اشتغال زوجه (خواهان) به شرح دادخواست تقدیمی با بررسی محتویات پرونده وفتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوست پرونده رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرزاست. خواهان طی جلسه رسیدگی ادعا نموده است که خوانده در یک باشگاه ورزشی (سالن لاغری) مشغول به کار میباشد واشتغال وی موجب اختلال درزندگی مشترک ومصالح خانوادگی گردیده وتقاضای منع اشتغال خوانده را نموده است وکیل خوانده اظهارداشته است که موکله مدت سه سال است که در باشگاه ورزشی مشغول به کار می‌باشد و زوجین از سه سال پیش زندگی مشترک داشته اند و خوانده همچنان مشغول به این کار بوده است. پس از ملاحظه اظهارات طرفین با توجه به اینکه اشتغال زوجه در باشگاه لاغری زنان به مصلحت خانواده زوج نمی‌باشد و این موضوع باعث ایجاد و تشدید اختلاف بین زوجین گردیده است. دادگاه مستندا به ماده 1117 قانون مدنی حکم به عدم اشتغال زوجه در محل اشتغال فعلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدیداستان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

جعفر پاداش اصل

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.ن. به طرفیت همسرش آقای م. ش.م. از دادنامه شماره --- - 1394/05/14 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وارد وموجه است رای مزبور که به موجب آن با استناد به ماده 1117 قانون مدنی حکم به منع اشتغال به کار زوجه در محل کار فعلی (شرکت ک. مجموعه بانوان) صادر شده مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده می‌باشد زیرا دلیلی براینکه اشتغال به کار زوجه در مرکز مذکور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و یا خود زوجه باشد اقامه نشده است به علاوه در حال حاضر طرفین در اثر اختلافات خانوادگی جدا از هم زندگی می کنند زوجه به تمکین محکوم شده و مدعی است به لحاظ عدم انفاق از سوی زوج نیاز به اشتغال به کار دارد علی ایحال دعوی زوج با ماده فوق الاشعار از قانون مدنی منطبق نیست به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوا صادر می‌گردد النهایه اگر چه مجوز قانونی بر منع اشتغال زوجه وجود ندارد لکن در صورتی که وی کما کان بدون رضایت و اذن شوهرش از منزل خارج و اشتغال به کار داشته باشد مستحق نفقه نخواهد بود.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محرمعلی بیگدلی - حسین واعظی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها