بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره - اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌ های همگانی به آگاهی مردم برسد.