ماده 4 ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

کلیه بیمارستانها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه ‌روز و نیز درمانگاهها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیسی که از ‌وزارت بهداری سابق دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند می‌باشند.