تهدید از طریق تلفن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تهدید از طریق تلفن صرفا یک رفتار بوده و مجازات تهدید اعمال می‌گردد.

رای دادگاه بدوی

اتهام خانم ر. پ.م. فرزند و. 27 ساله اهل قوچان ساکن کرج آزاد با قید کفالت دایر بر توهین ،تهدید و مزاحمت تلفنی با التفات به محتویات پرونده،شکایت آقای ناصر الف.م. ،پاسخ استعلام مخابرات ،متن پیام های ارسالی و دفاع بلا وجه متهم به شرح کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرزاست علی هذا دادگاه مستندا به مواد 608 - 669 - 641 قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل 10 ضربه شلاق به اتهام توهین و 91 روز حبس به اتهام تهدید و 91 روز حبس به اتهام مزاحمت تلفنی محکوم می‌نماید.رای غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - جویباری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ر. پ. م. فرزند و. متولد 1366 ساکن تهران با انتخاب وکیل به موجب قرارداد وکالت مندرج در سابقه و تقدیم به دادگاه که وکیل نامبرده آقای م.س. طی لایحه ای که به شماره 93 مورخ 8/6/93 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده به دادنامه شماره --- مورخ 31/4/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 17/3/93 صادرشده و صدور دادنامه از حیث اتهام توهین به تحمل ده ضربه شلاق و اتهام تهدید به تحمل 91 روز حبس تعزیری و بابت مزاحمت تلفنی به تحمل 91 روز حبس تعزیری و درنهایت حبس تعلیق گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و محتویات پرونده به نظر می‌رسد شاکی آقای م. باخانم تجدیدنظرخواه قرابت سببی داشته یعنی پدرشوهر تجدیدنظرخواه می‌باشد و علت اختلاف عروس و پدرشوهر نامعلوم می‌باشد اما پدرشوهر مدعی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی می‌گردد که دادگاه بدوی تجدیدنظرخواه را به اتهامات انتسابی محکوم می‌نماید وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه دفاعیه طی شرحی از وضعیت زندگی را اعلام می کند اما بابت اتهام توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی باید گفت همگی از طریق تلفن همراه ایجادشده و منشا فعل ارتکابی یک وسیله می‌باشد که می توان گفت الفاظ به کاررفته به تهدید نزدیک تر بوده و نمی توان توهین و مزاحمت را پذیرفت و قاعده تفسیر مضیق حکم می کند که تهدید را موردقبول قرار دهیم النهایه دادگاه با جمیع جهات و بررسی به عمل آمده اولاٌ:اتهام تهدید محمل قانونی داشته و رای دادگاه بابت اتهام تهدید منطبق با موازین قانونی می‌باشد و ثانیاٌ: اتهام توهین و مزاحمت تلفنی نمی تواند درمانحن فیه مصداق پیدا کند که دادگاه به استناد ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح اتهام از توهین، تهدیدومزاحمت تلفنی را به تهدید اصلاح و تغییر داده و محکومیت اتهامات فوق به تهدید تغییر و اصلاح می‌گردد و محکومیت توهین و مزاحمت تلفنی از دادنامه دادگاه بدوی حذف می‌شود فلذا دادگاه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح دادنامه به تهدید و حذف توهین و مزاحمت تلفنی عیناٌ تایید می‌گردد رای صادره تعلیقی بوده و به قوت خود باقی است رای صادره تایید و استوار می‌گردد رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها