رای شماره 848 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9900624 شماره دادنامه: 9909970906010848 تاریخ: 31/6/99

شاکی: آقای عباس عباس خانی فرزند علی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 2/7/98

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته تقاضای ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 2/7/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

باسمه تعالی

بر اساس دستورالعمل تعیین نقاط مرزی شماره 130988 مورخ 2/7/98 وزیر محترم کشور - موضوع ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363 - نقاط مرزی کشور در استان های مختلف به شرح زیر اعلام می‌گردد:

گروه الف: شامل استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان است و کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی مشمول فوق العاده های این دستورالعمل می‌باشد.

1) استان آذربایجان شرقی:

در شهرستان جلفا کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی و سیه رود و شهر سیه رود

در شهرستان خدا آفرین کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی، گرمادوز و منجوان

2) استان اردبیل:

در شهرستان اردبیل کلیه روستاهای واقع در بخش مرکزی

در شهرستان پارس آباد کلیه روستاهای واقع در بخش های تازه کند، مرکزی و اسلام آباد و شهرهای تازه کند و اسلام آباد

در شهرستان اصلاندوز کلیه روستاهای واقع در بخش مرکزی

در شهرستان گرمی کلیه روستاهای واقع در بخش های موران و مرکزی

در شهرستان مشگین شهر کلیه روستاهای واقع در بخش ارشق و شهر رضی

در شهرستان نمین کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی و عنبران و شهر عنبران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که منطقه بخش ویلکیج نمین در مصوبه مجلس سال 1363 جزو مناطق مرزی بوده است که اخیراً وزارت کشور در دستورالعمل شماره 130988 مورخ 2/7/98 حذف نموده است که مغایر اصل 78 قانون اساسی و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون ضوابط و تقسیمات کشور مصوب 1363 مناطق مرزی کشور می‌باشد.

جوابیه طرف شکایت: طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99/624-5 مورخ 22/5/99 اجمالاً توضیح داده است که:

اولاً شاکی مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی و سایر قوانین اعلام نکرده است.

ثانیاً بر اساس ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 هیات دولت موظف به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بوده و بر اساس ماده 36 آیین‌نامه اجرایی صراحتاً تهیه مقرره های موضوعات تقسیمات کشوری را به وزارت کشور تکلیف و دستورالعمل در اجرای مقرره های فوق تهیه شده است و برابر ماده 36 آیین‌نامه مرقوم جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می گردند تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ شده است و دستورالعمل دقیقاً در راستای قوانین تقسیماتی تهیه و مصوب گردیده است. لذا تقاضای رد دعوی خواهان مورد تقاضاست.

نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً شاکی دلایل مغایرت دستورالعمل با مقررات و قوانین اعلام نکرده است. ثانیاً وزارت کشور در راستای ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت را نموده است و مغایر قانون و خارج از اختیار به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش:احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای عباس عباس خانی فرزند علی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 2/7/98 موضوع در جلسه مورخ 23/6/97 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 هیات دولت مکلف به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم شده است و بر اساس ماده 36 آیین‌نامه اجرایی وزارت کشور موظف گردیده جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می گردند، تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ نمایند و دستورالعمل نیز در راستای ماده 16 قانون مرقوم و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با سایر مقررات نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها