نظریه مشورتی شماره 7/98/68 مورخ 1398/02/16

تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/98/68
شماره پرونده: 98-26-68 ح

استعلام:

در صورت تقاضای اعسار از هزینه دادرسی به استناد مواد 504 و 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارائه لیست اموال از سوی خواهان و استعلام حساب از بانک‌ها به استناد ماده 8 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب 94 لازم الرعایه می‌باشد و یا اینکه قانون اخیر الذکر قانون خاص بوده و ارتباطی با اعسار از هزینه دادرسی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف مقرر در مواد 3 و8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر ارائه لیست اموال، ناظر به دعوای اعسار از محکوم به است و چون قانون مذکور قانون خاص است این تکلیف قابل تسری به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نمی‌باشد.

منبع