مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه حق بیمه و الزام به تکمیل فرم شماره 2تامین اجتماعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی مطالبه حق بیمه و الزام به تکمیل فرم شماره 2 تامین اجتماعی از شمول قانون کار و هیات تشخیص اداره کار خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده آقای م. الف.د. فرزند ق. مقیم مسجد سلیمان در تاریخ 93/7/23 دادخواستی به طرفیت بانک... مسجد سلیمان... به خواسته الزام بانک به تکمیل فرم شماره 2 تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه تقدیم دادگستری مسجد سلیمان نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان ارجاع و بکلاسه --- ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره --- - 1393/07/28 به لحاظ اینکه خواهان کارگر خوانده بوده و رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره کار می‌باشد لذا با استناد به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مسجد سلیمان صادر، سپس پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، که پرونده به این شعبه ارجاع و بکلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی تشخیص، مطالبه و مطالبه حق بیمه و الزام به تادیه آن و امضا و تکمیل فرم شماره 2 تامین اجتماعی در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است و از شمول قانون کار و هیات تشخیص اداره کار خارج است لذا قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان با اصلاح آن از حیث مرجع صالح به سازمان تامین اجتماعی شهرستان مسجد سلیمان و با اعلام و تشخیص صلاحیت تامین اجتماعی شهرستان اخیرالذکر و مستندا بمراتب مذکور و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا تایید و پرونده بمرجع ذیصلاح ارسال گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

دکتر سید احمد هاشمی - رضا صفرپور

منبع

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها