نظریه مشورتی شماره 7/1402/221 مورخ 1402/04/03

تاریخ نظریه: 1402/04/03
شماره نظریه: 7/1402/221
شماره پرونده: 1402-185-221ک

استعلام:

مراد از توقف اجرای رای در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا مراد کان لم یکن کردن همه اقدامات و دستورات صادره در راستای اجرای حکم می‌باشد؟ مثلاً آیا در موردی که حساب‌های محکوم‌علیه توقیف گردیده، رفع توقیف گردد یا چنانچه دستور منع خروج محکوم‌علیه صادر گردیده، رفع گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 383 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند»؛ بنابر‌این در فرض سوال، اجرای حکم قصاص به درخواست اولیای دم یکی از مقتولان که همگی کبیر و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولیای دم مقتول دیگر نیست.

منبع