مسئولیت اولیای مدرسه در پرداخت دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد

موضوع

مسئولیت اولیای مدرسه در پرداخت دیه

پرسش

بر اثر تداخل شیفت صبح و عصر مدرسه ابتدایی کودک 10ساله ای با کودک 10ساله دیگر درگیر و موجب جراحت به کودک دیگر میگردد. با توجه به اینکه عاقله مسئول پرداخت ضایعات موضحه و بیشتر از آن می‌باشد، تکلیف مرجع قضایی در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی

با فرض اینکه مرتکب بزه مذکور در پرسش مطروحه نابالغ باشد و جنایت وارد کمتر از موضحه نباشد؛ در این صورت مطابق مواد 292 (بند ب) و 467 عاقله مسئول پرداخت دیه جنایت خواهد بود و مسئولیت اولیای مدرسه در پرداخت دیه مشروط به احراز شرایط مذکور در ماده ی قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است و تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه عمد در ارتکاب جنایت دارد می بایست خود پرداخت کند و اگر اموالی نداشته باشد هر زمان که دارای اموال شد دیه را می پردازد.
.

نظر اقلیت

نظر به اینکه جنایت فوق در زمان زنگ تفریح مدرسه بوده است و مدرسه مسئول حفاظت از کودکان در زمان حضور در مدرسه بوده است و جنایت نامبرده خطای محض محسوب می‌گردد می بایست در این خصوص تقصیر سایر افراد ذی مدخل پرداخت شود و با انجام کارشناسی در رشته مربوط (امنیت عمومی) سهم هریک مشخص شود.لازم به ذکر است اقدام نامبردگان (اعم از مدیر،ناظم و...) به عنوان سبب اقوی از مباشر نقش داشته اند و مواد بند پ ازماده 295 و291 از قانون مجازات اسلامی و مواد 7و11از قانون مسئولیت مدنی موید این مطلب می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها