حکومت شرط داوری بر وصف تجریدی اسناد تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر قرارداد بیع متضمن شرط حل اختلاف توسط داوری باشد و بابت ثمن نیز چکی صادر شود که در متن آن، "بابت قرارداد" قید شده باشد، وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه بوده و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه کرد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقایان ح.ه. و م.ب. به طرفیت شرکت... به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه در فقره چک به شماره‌های... مورخ 1392/02/04 و... مورخ 1392/01/21 عهده بانک س. شعبه مستقر در بیمارستان ب. به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، وکیل خواهان خواستار رسیدگی و صدور حکم بر اساس خواسته گردیده‌ است. مدیر عامل شرکت خوانده در مقام دفاع، طی لایحه شماره 93/1573 مدعی گردیده‌است: «وفق ماده 7 قرارداد فی‌مابین شماره... مورخ 1391/07/22 در صورت حصول اختلاف، موضوع بایستی به داوری ارجاع گردد و با این وصف، دادگاه صالح به رسیدگی نیست و بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و در ماهیت امر مدعی گردیده‌است دستگاههای موضوع معامله منفعتی برای این شرکت نداشته است.» دادگاه ایراد وارده به صلاحیت را نپذیرفته، زیرا اسناد تجاری به محض صدور، از قرارداد پایه و مدنی منفک و خود موضوعیت پیدا می‌کنند و دارای وصف تجریدی و تنجیزی می‌باشند و موضوع ارجاع به داوری در خصوص مفاد قرارداد بوده نه اسناد تجاری که بابت ثمن معامله صادر گردیده‌اند و در خصوص دعوی ماهوی باید متذکر گردید عدم نفع نداشتن مبیع ارتباطی به وجوه مندرج در چک‌ها نبوده و چناچه مبیع معیوب بوده، بایستی وفق مقررات خیار اختیار شود نه اینکه ثمن معامله پرداخت نگردد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت دادرسی از تاریخ مطالبه ( 1393/05/04 گواهی عدم پرداخت) تا اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص نرخ تورم کالا و خدمات محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. اجرای حکم صادره در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به ایداع هزینه دادرسی از ناحیه خواهان است و در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به اینکه صدور قرار منوط به ایداع خسارت احتمالی بوده و علیرغم ابلاغ وکیل شرکت خواهان خسارت مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است، لهذا به استناد بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مارالذکر، قرار رد خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4752000000 ریال بابت دو فقره چک به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده‌ است، نظر به اینکه چک‌های مستند دعوی به موجب مفاد مندرج در متن چک بابت قرارداد شماره 06/722 مورخ 1391/07/22 صادر گردیده‌ است و با التفات به اینکه حسب ماده 7 قرارداد شماره مارالذکر در صورت حل اختلاف، موضوع از طریق دادرسی {داوری} حل و فصل خواهد گردید؛ لذا دادگاه دعوی با کیفیت مطروحه را قابل استماع تشخیص نداده، دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی فر - قاضی

منبع
برچسب‌ها