نظریه مشورتی شماره 7/98/1260 مورخ 1398/08/20

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1260
شماره پرونده: 98-168-1260 ک

استعلام:

1- آیا احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع دارای محمل قانونی می‌باشد یا لزوماً مشتکی عنه بایستی به عنوان متهم احضار گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس می‌تواند شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی‌عنه که فعلا دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یاد شده، فاقد اشکال قانونی است.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسشهای متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگهای جداگانه استعلام شود.»

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)