نظریه مشورتی شماره 7/96/2257 مورخ 1396/09/22

تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2257
شماره پرونده: 1445-1/168-96

استعلام:

آیا امکان احضار مشتکی عنه در پرونده کیفری به عنوان مطلع برای کسب دلیل وجود دارد؟ به عنوان مثال شکایت فروش مال غیر دردادسرا مطرح می‌گردد و شاکی اظهار می‌دارد که مبایعه نامه دوم که به وسیله آن مال او به دیگری انتقال داده شده است در ید مشتکی عنه می‌باشد در چنین فرضی می‌توان مشتکی عنه را به عنوان مطلع در دادسرا احضار نمود (یا در بحث خیانت در امانت شاکی بیان می‌دارد که چکی با مشخصات فلان را به مشتکی عنه امانت داده‌ام و شاهدی ندارم و مشتکی عنه ادعای بدهکار بودن شاکی به وی را دارد و امانتی بودن چک را نمی‌پذیرد) حال در چنین فرضی می‌توان مشتکی عنه را حداقل به عنوان مطلع احضار نمود؟ صرف نظر از اثبات یا عدم اثبات موضوع.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی بازپرس می‌تواند به تشخیص خود شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی عنه که فعلا دلائل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان و نیز رعایت ماده 213 قانون یاد شده، در صورت توجه اتهام به وی بعد از انجام تحقیق فاقد اشکال قانونی است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)